روسای واحد

  1. عادل نوروزی                                   از ابتدای تاسیس لغایت تیرماه 1380
  2. محمود صفری                                 تیرماه 1380 لغایت تیرماه 1381 
  3. دکتر رضا کاویانی                            تیرماه 1381 لغایت بهمن ماه 1382
  4. دکتر سعید شفائی                           بهمن ماه 1382 لغایت خردادماه 1387
  5. دکتر علی بدرقه                               خردادماه 1387 لغایت آذرماه 1389
  6. دکتر رضا قاضی سعیدی                    آذرماه 1389 لغایت تیرماه 1391
  7. دکتر سعید شفائی                            تیرماه 1391 لغایت اردیبهشت ماه 1392
  8. دکتر محمودرضا اسفندیار                  اردیبهشت ماه 1392  لغایت بهمن ماه 1399
  9. دکتر حامد زارعی                               بهمن ماه 1399 تاکنون