پرسنل روابط عمومی

مدیر : محسن نگاهبان،  کارشناس ارشد رشته مدیریت مالی و عضو هیأت رئیسه روابط عمومی های شهرستان اسلامشهر

کارشناس سمعی و بصری: علیرضا زارعی نژاد، فیلمبردار و دانشجوی رشته مدیریت

طراح و گرافیست: روح اله دلخانی، حائز رتبه استادی در رشته خوشنویسی از سوی انجمن خوشنویسان ایران

کارشناس اخبار و ارتباط با رسانه: ساناز منظم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه